کمیته علمی همایش

کمیته علمی همایش

img

دکتر سید حسین بحرینی

عضو هییت علمی دانشگاه تهران

img

دکتر محمد تقي بانكي

عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

img

دکتر داود صارمی نائینی

عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی

img

دکتر سید کیوان آقابیک ایگلی

عضو هییت علمی دانشگاه تهران

img

دکتر بهروز بهنام

عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

img

دکتر مریم غروی الخوانساری

عضو هییت علمی دانشگاه تهران

img

دکتر وحيده ابراهيم نيا

عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی

img

دکتر بهادر زمانی

عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

img

دکتر حمید محمدی

عضو هییت علمی دانشگاه یزد

img

دکتر سارا دانشمند

عضو هییت علمی دانشگاه شیراز

img

دکتر محمد اکبری

عضو هییت علمی دانشگاه بیرجند

img

دکتر مرتضی عراقی

عضو هییت علمی دانشگاه بیرجند

img

دکتر حسین پهلوان

عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

img

دکتر محمد حسن فلاح اندریان

عضو هییت علمی دانشگاه شیراز

img

دکتر ابراهیم زمانی بیدختی

عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

img

دکتر سجاد اکبری

عضو هییت علمی دانشگاه ارومیه

img

دکتر حجت اله رشید کلویر

عضو هییت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

img

دکتر توحید حاتمی خانقاهی

عضو هییت علمی دانشگاه محقق اردبیلی